Guía del recorregut         Recorregut

El recorregut comença a dalt de tot del Trenca Cames de Berga i si us hi fixeu  podeu veure que la forma de Berga correspon a un drac. El drac comença a Casa en Pons (un turonet que teniu a la vostra esquerra), aquí veureu el cap del drac i si moveu la mirada cap a la dreta identificareu el seu cos (Berga). Finalment la cua correspon al polígon i  les carreteres remarquen les cames.  


A mesura que aneu baixant del Trenca Cames, us trobareu al Carrer de  Pinsania. En aquest carrer hi trobareu la primera porta anomenada a l’ Edat Mitjana Portal de Pinsania. Si aneu baixant us trobareu una font, on podreu beure aigua i recuperar forces. Però si sou bons observadors veureu, que es veu una mica la silueta del portal de l’Edat Mitjana. 


Si aneu baixant pel camí trobareu una placa que commemora els 150 anys de la Patum infantil, perquè en aquest carrer és on va començar  aquesta festa per als nens . També  hi veureu molts arbres i vegetació. Si anem seguint el recorregut, anirem baixant per un carreró estret que té unes escales amples; al final de les escales trobareu una arbre molt vistós, per les seves fulles liles o violetes a la primavera anomenat Pruner Bord, a davant hi ha una casa que té la barana dels balcons de fusta, i al costat hi ha una casa blanca. És a l’extrem de la casa on hi situaríem el començament de la portalada fins a l’altra punta del carrer; aquesta porta és anomenada Portal de la Torre de les Hores.


Un cop hagueu vist el portal , aneu seguint la carretera avall, veureu l’església de Sant Francesc, on actualment encara hi ha frares franciscans. Si esteu de sort i estan fent missa podeu entrar i observar-hi la bellesa dels vitralls de l’església. Si seguiu baixant, trobareu una merceria anomenada Merceria l’Estrella, aneu cap a l'esquerra i seguiu recte pel Pg. del Lledó. Us trobareu en un trancant i llavors gireu a la dreta i seguiu recte aquest carrer. Arribareu a l'institut la Salle, i al seu costat és on hi ha situat el portal del Lledó. 


Després torneu pel carrer Jaume Cascats, gireu cap a l'esquerra i travassareu l'Avinguda onze de setembre i el passeig de les Estaselles i arribareu al carrer Coforb. Seguiu el carrer i arribareu a un hotel de la plaça de la Creu. I llavors, de seguida veureu la plaça de les fonts que  dóna pas al Carrer Major. Aquí  és  on hi trobem el portal de Sallagosa. S’hi aneu pujant pel carrer Major, arribareu a  l’església de la Plaça Sant Joan; fixeu-vos en les rajoles del terra perquè hi ha gravades les imatges de les comparses de la Patum. 


Seguiu tot el recorregut del carrer i arribareu a la Plaça de Sant Pere, que és on se celebra la Patum. Si aneu baixant anireu a parar a la Plaça del Doctor Saló, haureu de baixar unes escales i al final d’aquestes és on hi havia, a l’Edat mitjana, el Portal del Vall o dels Estudis. 


A sota hi ha el Passeig de la Indústria, no hi heu de passar. Heu de seguir per la vorera que trobeu a mà esquerra, fins que arribeu davant una botiga que es diu Casa Magí. És entre la cantonada de la Casa Magí i l’altra banda del carrer,  on se situa una altra de les portes. Antigament era anomenada portal del Call Nou.


Heu de pujar pel carrer que s’enfila, i fa una corba cap al Carrer Mossèn Espel, a mà esquerra. Heu de seguir-lo, fins que trobeu una petita plaça amb bancs i tres carrers un a mà dreta, un que continua recte, i un altre a mà esquerra. Heu de seguir pel petit carreró que segueix recte, fins a un carrer molt dret, que té unes escales molt estretes al mig (aquestes escales hi són perquè a l’Edat Mitjana hi passaven els carros). Veureu un arc molt gran que us situarà a la següent entrada de Berga, anomenada ja des de l’Edat Mitjana, Portal de Santa Magdalena. És una de les principals portes de Berga i la que està més ben conservada.


Aquest és el final del recorregut, ara és quan heu d’agafar el cotxe i anar a buscar el Geocaching.


The tour

The route starts at the top of “Trenca Cames” in Berga. If you look carefully, you can see the shape of Berga, which is a dragon.  The dragon begins at “Casa en ponts”  (a hill on your left). You will see the head of the dragon and if you move the gaze to the right you will see the body (Berga) and finally the tail that corresponds to the estate roads, and the roads are the legs. 


As you go down  “Trenca Cames”, you will find “ Carrer de la Pinsania”.  In this street you will find the first gate, called in the Middle Age , “Portal de Pinsania”. If you go down, you will find a fountain where you can drink water and recover yourself. But if you are a good observer, you can see the gate of the Middle Age. 


If you go down the road, you will see a square commemorating 150 years of children's Patum, because this is where the children’s Patum started. You will also see a lot of vegetation and trees. If you follow the route, you will go down by a narrow lane, where there are wide stairs. At the bottom of the stairs you will see a beautiful tree which has purple leaves in spring, called “Pruner Bord” In front of it, there is a house that has got wooden railings in the balcony, and next to it, there is another white house. At the end of this house, there is the other gate. This gate goes from the end of the white house to the other side of the street. It’s called “El Portal de la torre de les hores” 


If you follow the road down, you will see  “Sant Francesc church", where currently there are Franciscan friars.  If you are lucky and there is mass, you can come into it and see the beauty of the stained glass windows of the church. If you continue going down, you will find a haberdashery called Estrella,  go left and follow straight on "Pg. del Lledó". You will find a trances and then turn right and follow the street straight. You will arrive at the La Salle, a highschool. And next to it is where "El Portal del Lledó" is located. 


Then go back the street called "Jaume Cascats", go left and pass the avenue of "Onze de Setembre" and ride of "Estaselles" and you will arrive in "Coforb street". Follow the street and you will find a hotel in “Plaça de la Creu”. At the same time you will see the "Plaça de les fonts" that gives way to the "Carrer Major" Here is where you can find the "Portal de Sallagosa" If you go up the "Carrer Major" you will arrive in the church of "Sant Joan square"; you should pay attention to the floor tiles because there are draws of Patum on them.


Follow the street and you will arrive in "Plaça de Sant Pere", the square where La Patum is performed every year. If you go down, you will find "Dr. Saló" square. You have to go down its stairs, and at the end of them, in the middle age, there was “Portal del Vall o dels Estudis.


Below, there is “Passeig de la Indústria, you have to go along this avenue. You should follow the left sidewalk, until you arrive in front of “Casa Magí” shop. Between the corner of Casa Magi and the house across the street, there is another gate. Formerly, it was called “Call Nou”.


You should go up the street and bend at the street  “Carrer Mossèn Espel”. You have to follow it until you will find a little square with benches and three streets on your right. You should follow the little street that is straight ahead of you until a very rise street that has very narrow stairs in the middle  (In the middle age, ….. passed on it) Then you will see a huge arch that is the next to the entrance of Berga, called “Portal de Santa Magdalena”. It’s one of the most important gates in Berga. 


This is the end of the tour, now is when you have to go by car and go to look for and find the Geocaching.RECORRIDO

El recorrido empieza en lo alto de todo el “Trenca Cames” de Berga. Si os fijáis podéis ver que la forma de Berga corresponde a un dragón. El dragón empieza en “casa en Pons” (una colina que tenéis a vuestra izquierda) con la forma de la cabeza del dragón y si movéis la mirada hacia la derecha veréis el cuerpo (Berga) y finalmente la cola que corresponde al polígono y las carreteras que remarcan las piernas. A medida que vayáis bajando el “ Trenca Cames”, os encontraréis en la “Carrer de Pinsania”. En esta calle se encuentra la primera puerta, llamada en la Edad Media “Portal de Pinsania”. Si vais bajando os encontrareis una fuente, donde podréis beber agua y recuperar fuerzas y si además sois buenos observadores, veréis que se ve un poco la silueta del portal de la Edad Media.Si vais bajando por el camino veréis una placa que conmemora los 150 años de “Patum” infantil, porque en esta calle es donde empezó a celebrarse esta fiesta dedicada a los niños. También veréis muchos árboles y vegetación.
 Si vais siguiendo el recorrido, iréis bajando por un callejón estrecho donde hay unas escaleras anchas, al final de estas encontraréis un árbol muy vistoso, por sus hojas lilas o violetas en primavera, llamado Ciruelo; delante de él hay una casa que tiene la barandilla de los balcones de madera, y al lado hay una casa blanca. Es en  el extremo de la casa donde  situaríamos el comienzo del portal hasta la otra punta de la calle, este portal se llamaba "Portal de la torre de les hores".

Si vamos siguiendo la carretera abajo, veremos una iglesia, es la iglesia de “Sant Francesc”, en esta iglesia hoy en día todavía hay frailes franciscanos, si estáis de suerte y están haciendo misa podréis entrar y observar la belleza de los cristales de la iglesia. Si seguimos bajando,encontraréis una mercería llamada, mercería “la Estrella”, id hacia la izquierda i seguid recto por el paseo del Lledó. Os encontrerais en una travesia y luego girad a la derecha i seguid recto esta calle. Llegareis a un instituto que se llama la Salle, y a su lado es dode hay situado el "Portal del Lladó".


Después volved por la calle " Jaume Cascats", girada hacia la izquierda y cruzad, la avenida "11 de setembre" y el paseo de les "Estaselles" y llegareis a la calle "Coforb". Seguid la calle y llegareis a un hotel de la "Plaça de la Creu". Y luego ya vereis la "Plaça de les Fonts" que da paso al "Carre Major".  Aqui es donde encontramos el "Portal de Sallagosa". Si vais subiendo por el "Carrer Major", llegarei a la iglesia de la"Plaça Sant Joan"; fijaros en las baldosas del suelo, porque hay gravado las imágenes de las comparses de la Patum.
Ahora debéis seguir por la calle para llegar a la "Plaça de Sant Pere", que es donde se celebra la “Patum”.Si vais bajando iréis a parar a la “Plaça del Dr. Salo”, veréis unas escaleras y al final de estas es donde había en la Edad Media,"el Portal del Vall o dels Estudis.


Por debajo encontraréis el el “Passeig de la Industria” pero vosotros debéis seguir por la acera que se encuentra a mano derecha, hasta encontrar una tienda que se llama “Casa Magí”, entre la esquina de la “Casa Magí “y el otro lado de la calle, es donde se sitúa otro de los portales, que antiguamente era llamado “Portal del Call Nou”.


Ahora debéis subir por la calle que os queda a mano izquierda, y hace una curva hacia la calle “Mossèn Espel”. Tenéis que seguir esta calle, encontraréis una pequeña plaza con bancos, y tres calles una a mano derecha, una que sigue recto, y otro a la izquierda. Debéis seguir por el pequeño callejón que va recto en dirección norte, hasta que veréis una calle muy empinada, que tiene unas escaleras muy estrechas en el centro (estas escaleras están porque antes en la Edad Media,  pasaban los carros) Al final de la calle veremos un portal muy grande que era otra entrada de Berga antiguamente y actualmente llamada, "Portal de Santa Magdalena". Es uno de los principales portales, y es el que está más bien conservado.

Este es el final del recorrido, ahora es cuando tenéis que coger el coche e ir a buscar el geocatching.